Privacy Statement

Privacy Statement

Als u uw verzekeringen regelt via UPIVA of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft of een adviseur spreekt. Dan moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe we dit doen.

 

UPIVA onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. UPIVA leeft beide gedragscodes na. Met dit privacyreglement krijgt u een toelichting over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan.

 

Doeleinden verwerking

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer).
 • Voor het beheren van de daaruit volgende relaties.
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 • Voor marketingactiviteiten en statistische analyses.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • In het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bij sommige verzekeringen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

 

Uitwisseling gegevens

UPIVA kan uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als:

 • dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
 • dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of
 • wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
 • de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

 

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel schakelen wij voor onze dienstverlening in sommige gevallen andere bedrijven in. Afhankelijk van het doel van deze uitbesteding van werkzaamheden, verstrekken wij persoonsgegevens aan deze bedrijven. Ter waarborging van uw privacy maken wij schriftelijke afspraken met deze bedrijven over het gebruik van en de omgang met uw persoonsgegevens.

 

De beveiliging van uw gegevens

UPIVA neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang.

 

Inzage, correctie en verzet

U kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u op grond van deze opgave van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kunt u om een correctie vragen of verzet aantekenen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan ons via:
UPIVA
Postbus 4
3830 AA Leusden

 

Wijzigingen

UPIVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend past UPIVA waar nodig het privacy statement aan, bijvoorbeeld aan wetswijzigingen en rechtspraak.