Langetermijn aanpak Covid

Hoewel Corona momenteel onder controle lijkt bekijkt het kabinet nu al hoe we Corona ook in de toekomst onder controle kunnen houden. Daarvoor zijn een aantal kernpunten uitgezet. U vindt ze in dit artikel.

Het coronabeleid is aan de ene kant gericht op het voorkomen van maatschappelijke en economische schade voor bedrijven en individuen, het bevorderen en ondersteunen van mentale gezondheid en welzijn. Aan de andere kant is het toegankelijk houden van zorg voor iedereen, waaronder alle ziekenhuis- en verpleegzorg, en aandacht voor leefstijl en preventie onderdeel van het beleid.

Bij een opleving van het virus zijn verschillende acties op verschillende niveaus nodig, hierbij gaat de overheid uit van een gedeelde verantwoordelijkheid: de hele maatschappij draagt samen bij aan de uitwerking en uitvoering van de strategie. Wij zetten daarbij vooral in op preventie om zoveel mogelijk te voorkomen dat we voor lastige keuzes en dilemma’s komen te staan, zoals in de afgelopen twee jaar is gebeurd.

Virus in beeld

Het coronavirus is niet weg, daarom houdt de overheid ontwikkelingen rondom het virus scherp in de gaten. Bijvoorbeeld door onderzoek van het rioolwater, met modellering en door internationale samenwerking.

Maatschappij-brede preventie

Door iedereen: inwoners van Nederland, sectoren en de overheid

De hele maatschappij speelt hier een belangrijke rol. Door ons aan de basisadviezen te houden, beschermen we onszelf en mensen met een kwetsbare gezondheid en kan de samenleving open blijven. Het zelftesten wordt gestimuleerd en het is belangrijk dat we ons aan het zelfzorgadvies houden, waarin staat wat je moet doen als je positief test.

Een goede gezondheid verkleint de kans op ernstige ziekte door corona. Daarom stimuleren we sport, bewegen en gezond leven. En richten we ons ook op de mentale gezondheid. We behouden de voordelen van thuiswerken en blijven hybride werken.

Door de overheid

Het kabinet bereidt zich voor op mogelijke nieuwe vaccinatierondes, zodat we snel van start kunnen als de situatie daar om vraagt. Ook zet het kabinet zich voor de beschikbaarheid van (nieuwe) medicatie.

Optimalisatie van de zorgketen

Bij een nieuwe opleving van het virus wil de overheid dat de reguliere ziekenhuiszorg zoveel mogelijk door kan gaan en willen we voorkomen dat de langdurige zorg, zoals verpleegzorg, overbelast wordt. Om dit te bereiken werken we aan twee initiatieven. Door de brede zorgketen te optimaliseren kan er flexibel worden gereageerd op veranderingen in de zorgvraag, bijvoorbeeld door patiënten thuis met zuurstof te verzorgen, waardoor er minder mensen in het ziekenhuis komen te liggen. De optimalisatie van beschikbaarheid van zorgprofessionals heeft tot doel om, indien noodzakelijk, snel de beschikbaarheid van zorgpersoneel te vergroten.

Voorspelbaarheid van besluitvorming en mogelijke interventies

Als het virus weer flink opleeft, valt niet uit te sluiten dat er maatregelen genomen moeten worden om de samenleving open te houden en de zorg toegankelijk te houden. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden, wil het kabinet samen met sectoren bepalen wat het beste werkt om de schade van mogelijke maatregelen te beperken en sluiting van sectoren te voorkomen. Deze gezamenlijke aanpak helpt ook om meer voorspelbaarheid, maatwerk en rust in de besluitvorming te realiseren.