Werkgevers maken weinig gebruik van no-riskpolis

Werkgevers maken minder gebruik van de no-riskpolis dan zij zouden kunnen. Dit blijkt uit het nieuwste Kennisverslag waarin UWV onderzoek doet naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Als u mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kunt u, als zij ziek worden, een beroep doen op de no-riskpolis. Dit is een regeling die de loondoorbetaling bij ziekte compenseert. Het doel van de no-riskpolis is om u over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden.

In het UWV Kennisverslag onderzoekt UWV het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers voor vier groepen werkenden. Het gaat om werkenden met een uitkering voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), een uitkering voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA), een uitkering voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en werkenden die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Belangrijkste bevindingen

  • Bij alle vier de onderzochte groepen is er sprake van ondergebruik van de no-riskpolis door de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever niet voor alle ziekmeldingen een beroep op de no-riskpolis bij UWV doet.
  • Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor de groep WGA’ers naar schatting 50%.
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager, te weten 17% respectievelijk 14%.
  • Een eerste verklaring van het onder gebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Een andere mogelijke reden is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een Ziektewet-uitkering aanvraagt.

UWV inventariseert de mogelijkheden om de bekendheid van de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers verder te vergroten.