Inkorting WGA-risicoperiode

In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan de wens te hebben de ‘WGA-risicoperiode’ in te korten van tien naar vijf jaar. Dit voorstel van wet is nu in consultatie gegaan, wat betekent dat belanghebbenden bij de wijziging kunnen reageren op de voorgenomen plannen. De plannen en flankerende wijzigingen zien er kort samengevat als volgt uit:

  • De periode waarin werkgevers verantwoordelijk zijn voor de financiering van de lasten en de re-integratie op grond van de WGA wordt verkort van tien naar vijf jaar. Dit geldt voor zowel publiek verzekerde werkgevers als voor eigenrisicodragers voor de WGA;
  • In de bestaande wetgeving is geregeld dat werkgevers na overstap naar de publieke verzekering bij het UWV gedurende drie jaar niet wederom eigenrisicodrager mogen worden. Voorgenoemde wijziging brengt met zich mee dat iedere werkgever éénmaal de mogelijkheid krijgt om voor afloop van de driejaarstermijn vanuit de publieke verzekering van het UWV over te stappen naar het eigenrisicodragerschap. Eigenrisicodragers die het WGA risico bij een verzekeraar hebben ondergebracht hebben echter wel te maken met lopend contract. Het Verbond van Verzekeraars heeft haar leden opgeroepen om werkgevers niet aan deze lopende contracten te houden, zodat deze werkgevers ook een nieuwe afweging kunnen maken na de wetswijziging;
  • De berekening van de gedifferentieerde premie WGA en ZW verandert enigszins doordat het rekenpercentage komt te vervallen. Het rekenpercentage wordt vervangen door het gemiddeld percentage. De implicaties hiervan voor individuele werknemers zijn gering. Volgens minister Koolmees is het effect op de gedifferentieerde premie ten hoogste één tiende procentpunt.

Na afloop van de consultatie op 23 mei worden de reacties op het voorstel bekeken. Wanneer daar aanleiding toe is ontstaan past men het wetsvoorstel aan. Na de voorbereiding van het wetsvoorstel is het aan de Raad van State om over het voorstel een advies over te geven, en dient het voorstel door de kamers te worden goedgekeurd. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit dossier.